Grup Infantil 

8-10 anys

diss. 11 a 13 h

Continguts

 1. El cos i les seves possibilitats

 2. La veu i les seves possibilitats

 3. Treballam el vocabulari bàsic

 4. El personatge   

 5. El món de les emocions

 6. Anam al teatre: normes de comportament I 

 7. Escenografia

 8. Muntatge obra I, II i III

Objectius generals

 1. Descobrir el cos i el seu moviment com a eina expressiva​

 2. Prendre consciència de la importància de l’ús adequat de la veu

 3. Iniciar els nins en el llenguatge teatral a partir del seu vessant més lúdic i divertit, desinhibint-los i integrant-los perquè expressin la seva creativitat grupal i individual.

 4. Crear personatges inventats i/o interpretar personatges de la literatura teatral

 5. Ser conscient de la importància de les emocions en la pràctica teatral

 6. Promoure el judici crític dels alumnes.

 7. Fomentar el gaudi del teatre

 8. Prendre consciència de l’espai teatral i de les seves possibilitats

 9. Experimentar l’experiència d’estar sobre un escenari amb tot allò que implica

Grup Preadolescents

11-12 anys

diss. 11 a 13 h

Continguts

 1. El cos i les seves possibilitats

 2.  La veu i les seves possibilitats

 3. La Improvisació

 4. El personatge

 5. Les emocions

 6. Teatre negre

 7. Anam al teatre: normes de comportament II      

 8. Escenografia

 9. Muntatge obra I, II i III

Objectius generals

 1. Aprofundir amb el descobriment del cos i el seu moviment com a eina expressiva

 2. Aprofundir en la presa de consciència de la pròpia veu i de les seves capacitats.

 3. Descobrir la pràctica de la improvisació com a eina de treball i com a un fi en sí mateixa

 4. Aplicar els elements bàsics per a poder realitzar petites improvisacions

 5. Fomentar actituds de socialització en el grup-classe

 6. Estimular el desenvolupament i el perfeccionament de les capacitats expressives, creatives i comunicatives pròpies, a partir del treball individual i grupal, experimentant i investigant diferents llenguatges i codis per a la creació de personatges

 7. ​Desenvolupar competències expressives, comunicatives i socials, a més de la creativitat i autonomia personal.

 8. Experimentar amb una nova pràctica teatral que exigeix unes necessitats molt concretes

 9. Ampliar el camp de coneixement teatral

 10. Fomentar hàbits de conducta que potenciïn la socialització, la tolerància y el respecte cap a les formes artístiques

 11. Sembrar inquietuds intel·lectuals perquè els alumnes gaudeixen de les arts escèniques

 12. Prendre consciència de l’espai teatral i de les seves possibilitats

 13.  Participar en la posada en escena de tres obres, englobant tots els aspectes treballats durant el curs.

Grup Adolescents

13-15 anys

diss. 10 a 12 h

Continguts

 

 1. El cos i les seves possibilitats

 2. La veu i les seves possibilitats

 3. Les emocions

 4. Els gèneres teatrals: la tragèdia, la comèdia, el drama, l’entremès, la farsa, etc.

 5. Les tècniques d’interpretació I

 6. La Improvisació

 7. Dinàmiques de grup

 8. Literatura teatral

 9. La crítica

 10. La escenografia

 11. Muntatge obra I, II i III

Objectius generals

 1. Aprofundir en la presa de consciència del cos i del seu moviment com a eina expressiva

 2. Desenvolupar la coordinació experimentant amb el moviment expressiu​

 3. Explorar els recursos de la veu i altres elements escènics com recursos sonors

 4. Adquirir les eines que ajudin a desenvolupar les competències emocionals

 5. Identificar i reconèixer les diferents emocions, les seves expressions i sensacions

 6. Analitzar les singularitats dels diferents gèneres teatrals

 7. Descobrir diferents tècniques d’interpretació (autors i línies generals)

 8. Entendre la utilització de la tècnica com a una aproximació a les eleccions persones que realitza l’actor a l’hora d’enfrontar-se a les peculiaritats del text a treballar

 9. Descobrir la pràctica de la improvisació com a eina de treball i com a un fi en sí mateixa

 10. Aplicar els elements bàsics per a poder realitzar petites improvisacions

 11. Fomentar actituds de socialització en el grup-classe

 12. Estimular l’espontaneïtat, la comunicació i la reflexió​​

 13. Valorar la importància del treball col·lectiu i del compromís en el muntatge d’obres teatrals

 14. Aconseguir la desinhibició personal a través del treball i consciencia de grup

 15. Adquirir coneixements a nivell global de història i de literatura dramàtica

 16. Conèixer i utilitzar texts de la literatura per analitzar i comprendre la seva estructura formal, els seus continguts temàtics i els seus valors estètics, possibilitant la seva lectura dramatitzada o posterior posada en escena

 17. Convertir els alumnes en espectadors i actors crítics del propi treball i del teatre en general emprant les eines adequades per tal de poder fer valoracions amb judici crític

 18. Introduir als alumnes al món de l’escenografia

 19. Participar en la posada en escena de tres obres, englobant tots els aspectes treballats durant el curs.

Grup Joves

16-17 anys

diss. 11 a 13 h

Continguts

 1. El cos i les seves possibilitats

 2. La veu i les seves possibilitats

 3. Els gèneres teatrals: la tragèdia, la comèdia, el drama, l’entremès, la farsa, etc.

 4. La improvisació

 5. El text teatral

 6. La història del teatre

 7. La crítica

 8. Escenografia

 9. Muntatge obra I, II i III

Objectius generals

 1. Aprofundir en al presa de consciència del propi cos i de la seva relació amb l’espai, a l’escenari i en relació al grup

 2. Aprofundir en al presa de consciència de la pròpia veu

 3. Ser conscient de la necessitat de treballar amb una bona tècnica vocal

 4. Introduir a l’alumne en els diferents gèneres teatrals (comèdia, tragèdia, drama).

 5. Descobrir i treballar les diferents tècniques i pràctiques per la interpretació de diferents gèneres. 

 6. Conèixer noves eines interpretatives per aprofundir, afrontar una improvisació o qualsevol dels exercicis realitzats a classe millorant la qualitat de la producció

 7. Estimular l’espontaneïtat, la comunicació i la reflexió

 8. Sensibilitzar els alumnes en la lectura de texts teatrals

 9. Proporcionar les eines per a la recerca d’obres de referència

 10. Oferir una introducció general al teatre com a fet escènica i artístic

 11. Convertir els alumnes en espectadors i actors crítics del propi treball i del teatre en general emprant les eines adequades per tal de poder fer valoracions amb judici crític

 12. Incrementar l’assistència a espectacles teatrals

 13. Adoptar un coneixements sòlids quant a escenografia tenint en compte tots els elements que la componen i les funcions que realitzen els diferents membres d’un espectacle teatral

 14. Participar en la posada en escena, englobant tots els aspectes treballats durant el curs.

Grup Adults

+18 anys

dimarts 19 a 21 h

Els continguts d'aquest curs són orientatius. En cap cas es treballaran tots els aspectes que s'hi indiquen sinó que a partir dels interessos que el professorat detecti en el grup, optarà per a treballar uns continguts o uns altres, adaptant-se així al màxim, al nivell i necessitats formatives del grup i dels seus components. 

 

Continguts

 1. El cos i les seves possibilitats

 2.  La veu i les seves possibilitats

 3. Màscara neutra

 4. Màscara expressiva

 5. La improvisació

 6. Interpretació davant la càmera

 7. Recerca d’escenes

 8. Realització d’un curtmetratge

 9. La crítica

 10. Escenografia

 11. Muntatge obra I, II i III

Objectius generals

 1. Aprofundir en la consciència del propi cos com a eina expressiva

 2. Conèixer els problemes i tensions corporals que obstaculitzen l’execució dels exercicis teatrals

 3. Aplicar hàbits de bon funcionament corporal

 4. Aprofundir en la consciència de la pròpia veu com a eina expressiva

 5. Prendre consciència de la importància de treballar amb una bona educació vocal

 6. Adoptar eines per a la millora en la interpretació 

 7. Ampliar els coneixements i l’experiència interpretativa

 8. ​Conèixer noves eines interpretatives per aprofundir, afrontar una improvisació o qualsevol dels exercicis realitzats a classe millorant la qualitat de la producció

 9. Estimular l’espontaneïtat, la comunicació i la reflexió

 10. Adquirir coneixements significatius de història i de literatura dramàtica

 11. Conèixer i utilitzar texts de la literatura per analitzar i comprendre la seva estructura formal, els seus continguts temàtics i els seus valors estètics, possibilitant la seva lectura dramatitzada o posterior posada en escena

 12.  Conèixer i experimentar el procés de creació d’un curtmetratge

 13. Convertir els alumnes en espectadors i actors crítics del propi treball i del teatre en general emprant les eines adequades per tal de poder fer valoracions amb judici crític

 14.  Adoptar un coneixements sòlids quant a escenografia tenint en compte tots els elements que la componen

 15. Participar en la posada en escena, englobant tots els aspectes treballats durant el curs.

Grup Matx d'Impro

+16 anys

dimarts 19 a 21 h

Continguts

 1. Tècniques d’improvisació teatrals

 2. Jocs i estructures bàsiques

 3. Dinàmiques de grup

 4. Treball de la veu

 5. Improvisació còmica

 6. Improvisació dramàtica

 7. Creació de personatges

 8. Presentació d’espectacles

Objectius generals

 

 1. Construir una amplia xarxa de dispositius que permetin a alumne l’assimilació de la realitat dins un marc on experimentar i gaudir amb les relacions interpersonals.

 2. Desenvolupar les capacitats d’expressió, creació, comunicació i imaginació.

 3. Fomentar l’escolta, i l’adaptació a les propostes dels companys.

 4.  ​Aprofundir en la consciència de la pròpia veu com a eina expressiva

 5. Prendre consciència de la importància de treballar amb una bona educació vocal

 6.  Motivar i desenvolupar la capacitat creativa per a la seva aplicació pràctica 

 7. Motivar i desenvolupar la capacitat creativa per a la seva aplicació pràctica 

 8. Desenvolupar la capacitat per a jugar vers mesura d’equilibri psicològic i desenvolupament de la personalitat en la creació de personatges

 9. Participar en la posada en escena, englobant tots els aspectes treballats durant el curs

Grup Teatre Social

+14 anys

diss. 12.30 a 14 h

Continguts

 1. Procés de recerca (Investigació)

 2. Projecte (Deures)

 3. Muntatge dels resultats (Creació teatral)

La temàtica es decidirà entre tots els alumnes inscrits intentant que sigui algún tema social de l’entorn (violència de gènere, refugiats, immigració, assetjament laboral/escolar, malalties, racisme, etc.).

Objectius

 1. Fomentar la participació i el compromís social a través de les arts escèniques

 2. Afavorir la percepció del propi cos, ment i emocions

 3. Desenvolupar la percepció cap a les desigualtats socials

 4. Treballar les habilitats comunicatives i l’escolta activa

 5. Conèixer, reflexionar i investigar els conflictes socials de l’entorn

 6. Potenciar el pensament crític mitjançant el diàleg i reflexió conjunts

 7. Afavorir el treball en equip i la creació col·lectiva

 8. Identificar diferents patrons d’intervenció social

 9. Adquirir tècniques de treball actoral per a la posada en escena (per mitjà de jocs i dinàmiques actorals)

 10. Crear una obra a partir del treball d’investigació realitzat