Inscripció

Telemàtica

(del 9 al 13 setembre)

Enviar inscripció des del web (emteatre.cat) i seguir instruccions

Enviar còpia DNI + certificat d’empadronament vigents (escanejats, en foto…) a info@emteatre.cat

(rebreu un correu de confirmació en 48 h)

Presencial

(10 setembre 18-20 h a l’Aula)

Emplenar inscripció

Entregar còpia DNI + certificat d’empadronament vigents

(a l’Aula no es poden fer còpies)

Publicació de la llista d'admesos

16 setembre

al web de l’Aula (emteatre.cat) i al taulell de l’Aula

Matrícula

Telemàtica

(del 16 al 20 setembre)

Cursos Regulars. Fer pagament anual (180 €) o fraccionat* (90 €) a:

Teatre Social. Fer pagament anual (175 €) o fraccionat* (87,5 €) a:

ES64 2100 3668 3522 0007 1518

Indicar nom i llinatges de l’alumne al concepte de la transferència

Enviar còpia de la transfèrencia a info@emteatre.cat

 (rebreu un correu de confirmació en 48 h)

Presencial

(17 setembre 18-20 h a l’Aula)

Fer pagament en efectiu: anual (180 €) o fraccionat* (90 €)

Teatre Social, fer pagament anual (175 €) o fraccionat* (87,5 €)

*El pagament fraccionat es farà en dos terminis (1r setembre i 2n febrer)

ADMISSIÓ i CONDICIONS

Sorteig

La selecció dels nous alumnes de cadascun dels grups dels cursos regulars es fa a través de sorteig. S’hi inclouran tots els alumnes nous que, dins els períodes que marca l’Aula, hagin entregat la sol·licitud de plaça, el DNI i un certificat d’empadronament vigents. La resta quedarà exclosa del sorteig i passarà automàticament als darrers llocs de la llista d’espera.

Antics alumnes

Conserven la plaça els alumnes matriculats en el curs 2018-2019, dels grups Infantil, Preadolescents, Adolescents, Joves i Adults que entreguin la sol·licitud de plaça, el DNI i el certificat d’empadronament vigents i formalitzin la matrícula dins el període que marca l’Aula. En cas contrari, perdran la plaça de continuïtat, que serà oferta als alumnes en llista d’espera, i quedaran, per tant, exclosos de la llista d’admesos.

Alumnes empadronats a Palma

Tenen prioritat els alumnes empadronats a Palma, sempre que presentin el document d’indentitat i un certificat d’empadronament vigents.

***

Així mateix us recordam que les classes de l’Aula Escènica s’imparteixen en català.

Per sol·licitar més informació:


Contacti amb Aula Escènica

Dilluns-Divendres 9h-13h / 16h.-19h.

971.791.231
info@emteatre.cat

També pot sol·licitar més informació enviant aquest formulari:

Logo Ajuntament Publicitat  blau.jpg